Terma dan Syarat

Produk Jualan & Promosi tidak boleh ditukar ganti atau di pulangkan semula.

Selamat datang ke laman sesawang kami. Sekiranya anda berhasrat untuk meneruskan melayari dan menggunakan laman sesawang ini, bermaksud anda telah bersetuju untuk menurut apa jua terma dan syarat yang ditetapkan beserta polisi peribadi sulit melingkungi hubungkait anda dan laman sesawang ini. Sekiranya anda tidak bersetuju, sila jangan layari atau guna laman sesawang ini

Penggunaa laman sesawang ini merangkumi syarat-syarat yang ditetapkan:

  • Isi kandungan muka surat didalam laman sesawang ini adalah untuk informasi umum adan kegunaan anda sahaja. Ianya bergantung pada perubahan tanpa pemberitahuan.
  • Syarikat dan pihak ketiga tidak menyediakan waranti atau jaminan kepada ketepatan produk, tempoh masa,prestasi,kelengkapan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang terdapat atau ditawarkan didalam laman sesawang ini untuk tujuan tertentu. Anda mengesahkan dan mengetahui bahawa maklumat dan bahan ini mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan selagi yang dibenarkan oleh undang-undang.
  • Sebarang maklumat atau bahan-bahan informasi yang anda gunakan dari dalam laman sesawang ini adalah atas risiko dan tanggungjawab sendiri, di mana syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau informasi berkaitan yang terdapat di dalam laman sesawang ini memenuhi keperluan tertentu anda.
  • Semua tanda dagang yang diguna semula di dalam laman sesawang ini, yang bukan nya hak milik atau dilesenkan kepada syarikat telah diperakui tulen.
  • Penggunaan laman sesawang ini dengan cara yg tidak sah atau dibenarkan boleh menjurus kepada adanya tuntutan atas kerosakan dan/atau kesalahan jenayah

Laman sesawang yang terdapat di www.maxximanutrition.com (Halaman) ini telah disah hak cipta kepunyaan MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd, syarikat yabg memasarkan, menjual dan mengedar produk kepada pelanggan secara pos. Sesetengah ciri-ciri Perkhidmatan atau Halaman berkemungkinan tertakluk kepada garis panduan, terma. kondisi atau tatacara tambahan, di mana ianya akan dimasukkan ke dalam Perkhidmatan atau Halaman yang berhubung dengan ciri-ciri berkaitan. Semua terma, garis panduan, dan tatacara telah digabungkan sebagai rujukan ke dalam Perjanjian ini.

Terma- terma Penggunaan (Perjanjian) yang telah ditetapkan ikatan sah undang-undang terhadap penggunaan Halaman dan Perkhidmatan. Dengan mengakses atau menggunakan Halaman atau Perkhidmatan ini, anda telah setuju menerima Perjanjian ini (bagi pihak diri anda sendiri atau entiti yang anda wakili) dan anda mewakili dan mewarankan bawaha anda ada hak, kuasa dan kapasiti untuk dimasukkan ke dalam Perjanjian ( bagi pihak diri sendiri atau entiti yang anda wakili). Sekiranya anda tidak bersetuju dengan kesemua peruntukan yang tertakluk di dalam Perjanjian ini, di larang untuk anda akses dan/atau guna Halaman atau Perkhidmatan ini.

1. Akaun

1.1 Penciptaan Akaun. Bagi membolehkan penggunaan sesetengah ciri-ciri di dalam Halam (contoh menggunakan perkhidmatan) anda wajib mendaftar sebuah akaun di www.maxximanutrition.com (“Akaun Syarikat”) atau meneruskan sebagai tetamu dan menyediakan sesuatu maklumat tentang diri anda seperti yang diperlukan dalam borang pendaftaran dalam Halaman. Anda mewakili dan mewrankan bahawa : (a) Kesemua maklumat informasi yang anda serahkan atau amasukkan adalah penuh, benar dan tepat (b) anda akan tetapkan ketepatan maklumat dan informasi ini yang mungkin akan berubah dari masa ke semasa. MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd berhak untuk menggantung atau menamatkan akaun menurut Perkara 9.

1.2 Tanggungjawap terhadap Akaun. Anda bertanggungjawab untuk memastikan maklumat sulit di dalam log masuk akaun anda terpelihara dan Anda bertanggungjawab sepenuhnya berkenaan kesemua aktiviti yang berlaku di bawah Akaun anda. Anda bersetuju untuk memaklumkan dengan segera MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd sekiarnya terdapat sebarang salah guna yang tidak dibenarkan berlaku, atau mengsyaki sebarang penggunaan tidak sah akaun anda atau sebarang tindakan melampaui keselamatan..MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd tidak boleh dan tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas sebarang penggunaan yang tidak sah ke atas Akaun atau kerugian atau kerosakan berpunca dari kegagalan anda untuk menurut segala ketetapan tersebut di atas.

2. Syarat Pembayaran

2.1 Perkhidmatan Pesanan Produk Anda dibolehkan memesan sebarang produk yang ditawarkan mengikut yang tertera di dalam Halaman www.maxximanutrition.com berkemungkinan menukar harga untuk mana-mana bahagian Produk (dari masa ke semasa mengikut penilaian syarikat) dengan mengemaskini Halaman dan tanpa sebarang notis pemberitahuan kepada anda

2.2 Terma Pembayaran. Sekiranya anda membuat pesanan produk, anda telah bersetuju untuk membayar Fi Perkhidmatan waktu itu atau harga mengikut produk dan apa juga caj penghantaran berkaitan seperti yang tertera di dalam Halaman, Anda dengan ini telah membenarkan MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd untuk caj keatas kad kredit anda seperti yang dinyatakan di atas.
Fi tidak termasuk kesemua cukai, levi dan duti barangan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa cukai. Sekiranya ada sebarang cukai yang diwajibkan di negara anda, kami akan masukkan ke dalam jumlah keseluruhan semasa pembayaran. Sekiranya da sebarang fi yang tidak boleh di caj ke dlam kad kredit anda di atas sebab-sebab tertentu, MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd mungkin akan menyediakan, melalui email, pemberitahuan diatas kegagalam pembayaran dan disediakan pautan untuk anda mengemaskini maklumat pembayaran terkini. Sekiranya kegagalan-pembayaran itu tidak diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas menerima notis berkenaan, MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd berkemungkinan akan menamatkan pesanan produk tersebut.

2.3 Hak milik dan Risiko Kehilangan. Kesemua barangan yang telah dibeli dari MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd tertakluk kepada perjanjian penghantaran. Ini bermaksud bahawa risiko kehilangan dan pemilikan untuk barangan tersebut dibawah tanggungjawab anda sebaik ianya dserahkan kepada pihak penghantar.

3. Halaman

3.1 Lesen. Tertakluk kepada terma dan syarat- syarat Perjanjian, MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd memberi anda hak yang terhad, tidak boleh bertukar tangan, tidak boleh ditugaskan,tidak ekslusif, boleh diambil kembali, lesen untuk mengguna Halaman dan Perkhidmatan untuk kegunaan peribadi, penggunan bukan komersial

3.2 Modifikasi. MAXXIMA Lifestyle Hub Sdn Bhd memiliki hak pada bila-bila masa untuk modifikasi, menggantung, atau menamatkan Halaman atau Perkhidmatan atau sebrang yang berkaitan tanpa sebarang pemberitahuan Anda bersetuju bahawa MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd tidak akan dipertanggungjawabkan dari anda atau pihak ketiga untuk sebarang modifikasi, pergantungan, atau memberhentikan Halam atau Perkhidmatan atau sebarang bahagian selepas ini dan melainkan telah disebutkan di dalam Perkara 9.

3.3 Tiada Sistem Sokongan atau Penyelenggaraan. Anda sedia maklum dan bersetuju bahawa MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd tidak berkewajipan untuk menyediakan sebarang bentuk sokongan dan penyelenggaraan berhubung kait dengan Halaman atau Perkhidmatan.

3.4 Pemilikan. Tidak termasuk Kandungan Pengguna (ditentukan seperti di bawah) kesemua hak harta intelek, termasuk pemilikan hakcipta, paten, tanda dagangan dan rahsia dagangan di dalam Halangan atau Perkhidmatan kesemuanya dimiliki oleh pemegang lesen MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd. Peruntukan Halaman dan Perkhidmatan tidak dipindah milik kepada anda atau mana-mana pihak ketiga, sebarang hak atau kepentingan atau keatas sebarang hak harta intelek. MAXXIMA® Lifestyle Hub Sdn Bhd dan pihak pembekal mereka memiliki kesemua hak yang tidak tercatat didalam Perjanjian ini.

4. Kandungan Pengguna
Sebagai tambahan, anda bersetuju untuk:

5. Pampasan.
Anda bersetuju untuk menganti rugi dan menganggap Syarikat (dan pegawai-pegawai, pekerja-pekerja dan wakil-wakilnya) sebagai tidak terlibat, termasuk kos dan yuran guaman, dari sebarang tuntutan atau permintaan yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga berpunca dari atau disebabkan oleh (a) Penggunaan anda keatas Halamn atau Perkhidmatan (b) Penggunaan anda ke atas Kandungan Pengguna, (c) Pelanggaran anda ke atas Perjanjian ini; atau(d) Pelanggaran anda terhadap syarat atau undang-undang termaktub. Syarikat memiliki hak beranggapan bahawa hak pertahanan eksklusif dan pengawalan sebarang perkara yang anda diperlukan untuk ganti rugi kami dan anad abersetuju untuk bekerjasama dengan mempertahankan tuntutan ini. Anda bersetuju untuk tidak menurut sebarang usaha penyelesaian tanpa kebenaran bertulis dari pihak Syarikat terlebih dahulu. Syarikat akan menggunakan usaha yang wajar dalam memaklumkan anda sekiranya ada tuntutan tertentu, tindakan atau tuntutan sebaik mengetahuinya.

6. Halaman Pihak Ketiga dan Pengiklanan; Pengguna Lain

7. Penafian
Halaman dan Perkhidmatan yang disediakan “Sedia ada” dan “Sepertinya” dan kami ( dan pembekal kami) menafikan sebarang waranti dan sebarang keadaan berkaitan, samada yang tersurat atau tersirat, termasuk waranti atau keadaan barangan,keupayaan untuk tujuan tertentu,hak,kesenangan dalam diam, ketepatan atau bukan perlanggaran hak. Kami (dan juga pembekal kami) tidak menawarkan waranti bahawa Halaman atau Perkhidmatan : (a) akan memenuhi keperluan anda; (b) akan sentiada ada pada suatu ketika diperlukan,mengikut waktu, tetap atau asas yang tiada kesilapan atau (c) akan sentiasa tepat, dipercayai, bebas virus atau kod merbahaya ,sempurna, sah atau selamat.
Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian waranti termaktub, oleh itu pengecualian di atas mungkin tidak termasuk untuk anda.

8. Hak dan Tanggungan Walau dalam apa jua keadaan kami (dan pembekal kami) tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas anda atau pihak ketiga di atas kerugian keuntungan atau sebarang yang tidak langsung, kesan akibat,sebagai teladan,kebetulan,kerosakan tertentu atau tidak disebabkan oleh atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau sebab penggunaan anda, atau kegagalan menggunakan Halaman dan Perkhidmatan,walaupun kami telah dinasihatkan tentang keberangkalian akan ada kerosakan sedemikian. Akses ke dalam, dan penggunaan, Halaman dan Perkhidmatan adalah tertakluk kepada budi bicara dan risiko sendiri, dan anda harus dipertanggungjawab keatas diri sendiri ke atas sebarang kerosakan sistem komputer anda atau kehilangan data yang disebabkan olehnya.